VOC 1685-III

NA VOC 1.04.02 1421 Kaap blz. 897 – 899.

N0. 52. Generaele rolle van d’E: Compangies dienaeren, soo, alsde selve op heden den 11 Junij 1685 in Emploij bevonden sijn.

1 D’ H.n Command.r
1 Coopman seconde persoon
1 predikant
1 Capitain
1 Lieutenant
1 Onderkoopman sijnde Fiscael
1 vaendrager
1 secretaris
1 Guarinsoen Boechouder
1 Cassier
1 Dispencier
1 winkelier
7 adsistenten, als
– 4. op d’secretarij daer van 1 absolut en 3 provis.n.l [provisioneel]
– 2. op ‘t negotiecomptoir, daer van 1 absolut en 1. provisioneel
– 1. op t soldijecomptoir
1 Opperchirurgijn
2 Onder do. daer van 1 absolut en 1 provisioneel
1 apothequer, onderchirurgijn in qualiteijt
1 kranckbesoeker, en schoolmeest.r
1 bottelier
1 sieckenvaeder
8 sergeants verdeelt als volgt.
– 1. als opsiender van Clapmuts van t’ vee en lantbou

31 persoone die transportere

31 personen per transport

– 1. commander en de op ‘t Robben Eijlant
– 1. in de Saldania Baij
– 1. veltwagter
– 4.e do. in ‘t Casteel de noodige wagten waernem.e
1 Guarnisoenschrijver, soldaet in qualiteijt
1 Corporael der Adelborsten
1 trompetter
15 Corporaels, soo absolut als provisioneel verdeelt als volgt
– 1. in hottentots Holland
– 1. aen de Cuijlen
– 1. aen de Clapmuts als opsiender van Slaven bij provisie
– 12 in ‘t Casteel haer dienst presterende
1 tamboer
75 schildergasten beplaetst als volgt
– 6 oppassers van d’Ed: G.r Command.r daer van 4 de post voor t’H.re Huijs waernemen
– 6 wiltschutten
– 6 rondegangers
– 6 inde Hooffwaght
– 17 op de punt Catzenellebooge
– 14 op Nassauw
– 20 op de punt Buuren
[accolade achter de laatste drie regels] waeronder den oppas.r van den Hoog: Ed: geb. Heer van Zedde [?], en van de E: Juff.r worden gerekent.
1 geregtsboode met eenekoster van de Kerck.
7 baasen als
– 1 timmerman

136 personen die transportere

136 persoonen per transport

– 1 smith
– 1 waegemaker
– 1 slaeger
– 1 Houtkapper
– 1 tuijnier
– 1 aen ‘t ronde bossie
1 geweldiger
1 cock in ‘t hospitael, soldaet
1 Oppasser van de E: Comp.s slaven. d.o
1 Opsiender van de E: Comp.s paerdestal

Zeevarende
1 Equipage m.r
2 Constapels maets, als,
– 1 achter de steenbergh, bij de mijne
– 1 do. binnen in ‘t Casteel
4 quartierm.rs
– 2 op de vaertuijgen bescheijden
– 1 in ‘t Equipage packhuijs
– 1 in de E: Comp.s Broot Backerije
37 matroosen, als
– 2 in ‘t equipage packhuijs
– 2 aen de steen ooven
– 2 soo deckers als rietcappers
– 1 bij de wagenmackers
– 14 op de vaertuijgen
– 16 in ‘t Casteel, tot diversche werken geemplojeert wordende

184 persoonen transporteere

184 persoonen p.r Transport

Ambagtsgesellen
4. metselaers
4. cuijpers
5. smithts
7. Timmerluijden
1. Slootemaeker
1. Geelgieter
1. lademaeker
1 sadelmaecker
2. wagenmaeckers

De onderstaende persoonen soo soldaten, als matroosen sijnde D: E: Comp.e soo groot als cleijn vee hoedende, als mede tot andere noodige werken, gebruijckt wordende
20 Houtcappers en sagers in ‘t Bossch
12 in de Ed: Comp:e Cral soo met de wagens rijdende als de Beesten regeerende
1 beeste wagter in d.o
1 schape wagter in d.o
1 tot adsistentie van den Baes slager de beeste slagtende
12 aen de Schuijr, soo met de wagens rijdende, als t vee, en den lantbouw waernemende
2 stalknegts
1 met de paerde wagen rijdende

260 persoonen Transportere

260 persoonen p.r transport

2 aen de boereboom
9 aen de Clapmuts
7 in Hottentots Hollant
8 aen d’Cuijlen
3 aen de Tijgerbergh, waer van een die de ruijgten maijt
2 aen de diepe rivier
2 aen Bommelshoeck
2 aen d’groote soutpan
2 aen d’rietvalleij
2 op d’ Leuwen Cop, den uijtkijck op de aencomende schepen waerneme.
6 bergwerkers aen de Steenberg soo matrosen als banditen
3 d.o gekomen met d’ H.r van Goens
5 d.o gekomen met de Hoog Ed: H.r van Reede, daer onder een Capitain over de selve
4 in de Saldania Baij
3 gecommandeerde op ‘t Robben Eijlant

Somma 320 persoonen, die haer dienst praesteren, en gagie gewinnen
3 banditen op ‘t Robben Eijlant
4. aent Fort
4 in ‘t Hospitael Impotent

Somma 331 personen in ‘t geheel