VOC 1685-VI

NA 1.04.02 4021
Generale rolle van Comp.s dienaren, matrosen en soldaten aande Cabo op 9 maart 1685

blz. 651-652

[onleesbaar]
1 De Hr Commandeur
1 Coopman seconde persoon
1 Praedicant
1 Capitain
1 Leutenant
1 Onder Coopman sijnde Fiscael
1 vaendrager
1 Secretaris
1 Guarnisoen Boeckhouder
1 Cassier
1 Dispensier
8 Adsistenten
– 3 op t’ Secretarij daervan de eene eerste Clerck
– 2 op t’ Negotie Comptoir, daervan 1 abso[?]
– 3 op t’ Soldie Comptoir, daervan 1 abs[?]
1 Opper Chirurgijn
2 onder do., daarvan 1 absolut, en 1 provisioneel
1 apoteecker, onder Chirurgijn in qualiteijt
1 Kranck besoecker en Schoolmeester
1 Bottelier
1 Sieckenvader
7 Sergeants verdeelt als volg het
– 1 als opsiender van de Clapmus, vant vee en [?]en Land[e]
– 1 Commandeerende op t’ Robben Eijland
– 1 in de Saldania Baij
– 4 do. int Casteel de noodige wachten waerneemende
1 Guarnisoen Schrijver
1 Trompetter
15 Corporals verdeelt als volghet
– 1 Veldwachter
– 1 in Hottentots Holland
-1 aan de Clapmus, als opsiender van de S[laven] bij [?]
– 12 int Casteel haer dienst praesterende
1 Tamboer
67 Schildergasten beplaetst als volget
– 4 oppassers van de He. Commandeur
– 6 Rondegangers
– 6 in de Hooftwacht
– 3 wildschutten
– 17 op de punt Bueren
– 16 op Nassou
– 15 op Catsenellenboogen
=
119 Man die transporteren


blz. 651 verso
1 [onleesbaar]
1 Gerechts Boode met eenen Coster van de Kerck
7 Baasen als
– 1 Timmerman
– 1 Smidt
– 1 wagemacker
– 1 Slager
– 1 Houtkapper
– 1 Tuijnier
– 1 aan t’Ronde Bosgen
1 Geweldiger, Soldaat
1 Cock in t’ Hospitael do.
1 oppassers van de Ede. Comp.s: Slaven, do.
1 opsiender van de Ede. Comp.s: paerdestall:
1 Coetsier

ZEEVAERENDE
2 Constapels Mats als
– 1 achter de Steenberg als Baas van de Mine
– 1 do. binnen t’ Casteel
3 Quartiermeesters
– 2 op de Ede: CompS: vaertuijgen besch[?]
– Do. 1 binnen t’ Casteel
32 Matroosen als
– 2 int Buijten packhuijs
– 1 in de Ede: Comps: Broodt Backereij
– 2 aan de steenoven
– 13 op de vaertuijgen bescheiden
– 1 Jongen in de Medicijnwinkel
– 1 Bij de wagemaeckers
– 2 soo deckers als rietkappers
– 10 int Casteel tot diverse wercken geemplijert worden[de]

AMBAGTSLUIJDEN
3 Metselaers
3 Cuijpers
4 Smidts
1 Coopersmidt
1 Geelgieter
1 Laademaecker
1 Slootemaecker
5 Timmer Luijden
2 Wagemaeckers
1 Sadelmaecker

191 Man die Transporteere


blz. 652
191 Man Transp[ort]
De onderstaende Persoonen soo Soldaten als matroosen, sijnde D: Ed: Comps: soo groot als Cleijn vee hoedende, als meede to[t] andere noodige wercken gebruijckt wordende
21 int Boss, soo Houtkappers, als sagers
2 stallknechts
1 met de paerdewagen rijdende
18 in de Ede: Comps: Crael, soo met de wagens rijdende als de Beesten regeerende
1 Beestewachter in do. [dito]
1 Schapwachter in do.
2 tot Adsistentie van de Baasslager, de Beesten slachtende
8 aan de Boereboom
8 aan de Clapmus
8 in Hottentots Holland
9 aan de Cuijten
3 aan de Tijgerberg waervan een die de Rugten maijet
8 aan de diepe Rivier
8 aan de Bommelshook
8 aan de groote Soutpan
8 aan de Rietvaleij
8 Bergwerckers agter de Steenberg soo matroosen als Banditen
3 do. nieuw aengecoomene Bergwerckers
8 op de Leuwen Cop, den uijtkijck op de aen Coomende ? ?en waerneemende
18 aan de Schuer, soo met den wagen rijdende, als t’ vee en den Land Bouw waernemende
5 in de Saldania Baij
3 geCommandeerede op t’ robben Eijland
Som:a 302 Persoonen die haer dienst praesteeren om Gagie te gewinnen
3 Banditen op Robben Eijland
1 do: aant Fort
5 in t’ Hospital Impotent

Som:a 311 man