Oude Westhof in de Tijgerbergen

Boven: landschap in de buurt van de Tijgerbergen

Die plaas Oude westhof is in 1702 uitgegee. Sien C. G. Botha, Place Names in the Cape Province, p. 115.

Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope

1. Reference no.: MOOC8/4.65 Testator(s): Eva Ligthart, 17 September 1721
Inventaris der goederen naargelaten en met ‘er dood ontruijmt door Eva Ligthart huijsvrouw van den burger Pieter van de Westhuijsen d’ oude, door de ondergetekende gecommitteerde Weesm:ren op ‘t verzoek van gem:e Van de Westhuijsen en de verdere naastbestaande bloetverwanten in haar presentie gedaan, namentlijk […]
Een plaats ofte hofstede gelegen in de Tijgerberg genaamt Oude Westhoff (een plaatse off hofstede gelegen als boven genaamt Elsjes Kraal)
In de woning genaamt Oude Westhoff [hier een uitgebreide boedelbeschrijving] Aldus geinventariseert op de buijten plaats gelegen in de Tijgervallij genaamt Oude Westhoff desen 17:e September 1721

2. Reference no.: MOOC10/2.30 Testator(s): Eva Lichthart, 13 October 1721
H:k Swellengrebel. Vendu rol van alle sodanige goederen als ‘er door de ondergeteekende gecomitt:e Weesm:tren van Cabo de Goede Hoop op de post gen:t De Oude Westhoff op den 13, 14 en 15 Octob:r 1721 publicquelyk verkogt zyn naargelaten en met er dood ontruymt door Eva Lichthart gewezene huysvrouw van Pieter van de Westhuysen de oude namentlyk [lijst van goederen] Soma Rd:s6450:6 1.

Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope
Cape Town Archives Repository, South Africa

3. Reference code: C. 90, pp. 88-91.: Maandag den eersten September 1732, voormiddags. […] Ook sijn de onder uijtgedrukte landerijen, alle in de Tijgerbergen geleegen sijnde, in conformiteijt van het geresolveerde van den 29e Julij jongstleeden teegens een halven Rijxdr. voor ijder morgen jaarelijx, voor den tijd van vijftien agtereenvolgende jaaren op het daarom gedane versoek in erfpagt uijtgegeven geworden, namentlijk aan […] Gerrit Mos [6] 10 morgen 45 roeden bij sijn plaats het Oude westhof; [7] […]
[6] Gerrit Mos van Amsterdam was die seun van Jan Mos en Eva Ligthart. Hy is op 26.4.1722 met Elisabeth Uys getroud.
[7] Die plaas Oude westhof is in 1702 uitgegee. Sien C. G. Botha, Place Names in the Cape Province, p. 115.

4. Reference code: C. 149, pp. 299-319.: Dingsdag den 26: November 1771. […] (Sijnde wijders aan den oud Burgerraad Petrus Johannes de wit, op desselfs diesweegens in Scriptis gedaan Supplicq in Eygendom verleend, Seekere veeplaats, die hij al eenige jaaren van d’ E: Comp:ne in leening heeft beseeten gehad, genaamt keert de koe, geleegen aan de zogenaamde Oliphants kop aan de blaauwe berg onder dit Caabse district, ende Sulx ter groote van Sestig morgen netto; onder Conditie, dat behalven, een erkentenisse van Tagtig Rijxd:s, door hem als bevoorens de Recognitie van 24: Rijxd:s ‘S Jaars, in ‘S Comp:s Cassa zal moeten werden voldaan.)
Soo als ook aan den Burger Joseph Wolmerans, hier om al meede bij geschrifte versoek doende, voor den Tijd van Vijfthien jaaren, in Erfpagt is uijtgegeeven, een Stuk bouwland, geleegen onder dit Caabse District in de Tijgerbergen, bij desselfs oude landen plaats, genaamt het oude westhoff, groot twaalf morgen, mits daar voor Jaarlijx de gewoone Recognitie van een halve rijxd:r voor ijder morgen, in voorsz: Cassa der E: Comp: ne werde betaald.

5. Reference code: C. 174, pp. 45-108.: Woensdag den 17 Jann:ij 1787 […] Zijnde verders aan den burger Cap:n Petrus Jesse Moller op syn ten dien einde gedaan versoek geaccordeert de vernieuwing der Erfpagt voor Vijfthien Jaren van een Stuk Land, groot Twaalff Morgen annex desselfs Plaats gen:d het oude westhoff onder Tijger bergen, onder dit Caabse District geleegen, welk land als zodanig op den 29. 9bre 1771 aan den vorigen bezitter de gem: plaats den burger Joseph Wolmerans uitgegeeven is geweest.